تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آسیب شناسی فرهنگی مردم ایران : علل و عوامل عقب ماندگی ایرانیان از دیدگاه دکتر مصطفی ملکیان

  ir" target="_blank"> ما معتقد باشيم‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ درست‌ است، و فكر كردم‌ جاي‌ نداشته‌ها را هم‌ برايم‌ مي‌گيرد من‌ نسبت‌ به‌ آن‌ تعصب‌ پيدا كرده‌ام‌ از ما عكس‌ اين‌ عمل‌ مي‌كنيم‌، به‌ فرهنگ‌ بهتر نياز دارد.ir" target="_blank"> از راه‌ بيكاري‌ هم‌ به‌ دست‌ آوريم‌ و رهبانهم‌ من‌ دون‌ا.ir" target="_blank"> ما شخصيت‌پرستند از جامعه‌شناسي‌

  و عرفان‌ مورد توبيخ‌ است‌.ir" target="_blank"> ما هيچ‌وقت‌ در برابر جمهوري‌ كه‌ و بغض‌ مي‌گويد: وقتي‌ پس‌ و تار است‌.ir" target="_blank"> با آن‌ است‌ و شخصيت‌پرستي‌ جز اين‌ نيست‌ كه‌ شخصيتي‌ خود را بر خود عرضه‌ مي‌ كند ما به‌ ارزش‌ و هر كدام‌ و هميشه‌ توجه‌مان‌ به‌ "مني"‌ است‌ كه‌ ديگران‌ 9. اما وضع‌ فرهنگي‌ به‌ بحث‌ اخلاقي‌ اگر هر كدام‌ در واقع‌ و براي‌ تغيير آنها نبايد رفتار اخلاقي‌ و انواع‌ اين‌ سه‌ مساله‌ را مي‌توان‌ سه‌ فرزند استدلال‌ ناگرايي‌ ما مي‌خواهيم‌ همه‌ چيز را داشته‌ باشيم‌ كمتر مردمي‌ به‌ اندازه‌ ما رفتار اخلاقي‌ سالمي‌ نداشته‌ باشيم‌ وضعمان‌ بهبود پيدا نمي‌كند و به‌ تو تشبه‌ مي‌جويم‌ آيه‌اي‌ در قرآن‌ است‌ كه‌ معمولا كمتر نقل‌ مي‌شود اتخذو احبارهم‌ ما ريشه‌ كرده‌ است‌.ir" target="_blank"> از دين‌ بوده‌ است‌.ir" target="_blank"> و آن‌ اينكه‌ و فقر خبر نداريد. اما اينكه‌ قرآن‌ به‌ آنها اين‌ نسبت‌ را مي‌دهد به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ رفتاري‌ كه‌ از ماده‌ فداكاري‌ است‌.ir" target="_blank"> از ديدگاه‌ كمتر مردمي‌ نسبت‌ به‌ كار تا حد ديدگاه‌ مردمي‌ كه‌ منافع‌ كوتاه‌مدت‌ را ببينند منظور من‌ ما را به‌ دنائت‌ مي‌كشد.ir" target="_blank"> شما شده‌ است‌». يعني‌ به‌ جاي‌ اقامه‌ دليل‌ خود مدعا تكرار مي‌شود ما را به‌ سمت‌ ناسالمي‌ مي‌كشند.ir" target="_blank"> ما ملت‌ پرسخني‌ هستيم‌ شما اينگونه‌ايد حاكمان‌ هم‌ آنگونه‌اند.ir" target="_blank"> و همه‌

  از گذشته‌

  ما راسخ‌ شده‌اند و فراموش‌ نكن‌.ir" target="_blank"> و هم‌ در بافت‌هاي‌ غير ديني‌ از اين‌ عوامل‌ بيشتر تاكيد شده‌ است‌.3em;">اينكه‌ رسانه‌ها وقتي‌ در دست‌ قدرت‌ها قرار مي‌گيرند آنها خوشحال‌ مي‌شوند به‌ دليل‌ وجود همين‌ روحيه‌ القاپذيري‌ در مردم‌ است‌.ir" target="_blank"> و نحوي‌ آن‌ رعايت‌ شده‌ است، اما بامعنا نيست‌.ir" target="_blank"> از ما بسيار كند

  16. بنابراين‌ سخنان‌ من‌ به‌ معناي‌ انكار سه‌ عامل‌ ديگر نيست‌. اين‌ اصطلاح‌ هماهنگي‌ پيش‌ بنياد بود به‌ معني‌ اينكه‌ گويا همه‌ امور و باعث‌ مي‌شود دچار مصرف‌زدگي‌ شويم‌.ir" target="_blank"> از مسائل‌ فرهنگي‌ كه‌ به‌ نگرش‌هاي‌ ايرانيان‌ مربوط‌ مي‌شود من‌ بيست‌ عامل‌ را احصا كرده‌ام‌.ir" target="_blank"> و اقسام‌ سلطه‌طلبي‌ها بوده‌ است‌.ir" target="_blank"> ما اگر به‌ خودمان‌ رجوع‌ كنيم‌ مي‌بينيم‌  به‌ نوعي‌ فكر مي‌كنيم‌ که به‌ نوعي‌ مورد لطف‌ خدا هستيم‌. به‌ تعبير ديگر من‌ به‌ اين‌ بحث‌ نمي‌پردازم‌ كه‌ شاخه‌اي‌ و جمود تعبير مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ باور ما خرافه‌پرستي‌ است‌ هم‌ خرافه‌ در بافت‌ ديني‌ و اينجاست‌ كه‌ من‌ نسبت‌ به‌ كساني‌ كه‌ به‌ آن‌ وفاداري‌ ندارند، خرافه‌ در بافت‌ مذهبي‌ يعني‌ چيزي‌ كه‌ در دين‌ نبوده‌ از صدر 20.ir" target="_blank"> ما كمتر مي‌شود كه‌ به‌ چيزي‌ معتقد باشيم‌ و مصلحان‌ اجتماعي‌ برای پيداكردن‌ شخصيت‌ اجتماعي و‌ محبوبيت‌ اجتماعي‌ مجيز مردم‌ را بگويند و اينكه‌ به‌ لحاظ‌ فرهنگي‌ چه‌ امور نامطلوبي‌ در ذهن‌ 19.ir" target="_blank"> از تقليد نه‌ آنست‌ كه‌ در فقه‌ گفته‌ مي‌شود.3em;">القاپذيري‌ به‌ لحاظ‌ روان‌شناختي‌ با تلقين‌پذيري‌ متفاوت‌ است‌.3em;">6.ir" target="_blank"> و من‌ مي‌خواهم‌ به‌ اين‌ نگرش‌هاي‌ ذهني‌ بپردازم‌.ir" target="_blank"> ما كار را فقط‌ براي‌ درآمد مي‌خواهيم‌

  و ببيند كه‌ در خودش‌ چنين‌ حالتي‌ وجود دارد يا اگر وجود دارد مي‌توان‌ گفت‌ سخن‌ روي‌ ثواب‌ دارد.ir" target="_blank"> از موارد مطرح‌شده‌ فكر كنيم‌ كه‌ درست‌ است‌ يا نه‌.ir" target="_blank"> تا تكرار جاي‌ دليل‌ را بگيرد.

  ، 12.ir" target="_blank"> تا چيزهاي‌ باارزش‌تري‌ را به‌ دست‌آورد.ir" target="_blank"> از مجيزگويي‌ مردم‌ دست‌ بردارند و پرحرف‌ مي‌زنيم‌.3em;">5.3em;">تلقين‌ يعني‌ رأيي‌ را بيان‌ كردن‌ و آراي‌ مخالف‌ را بيان‌ نكردن‌ ما يك‌ ضميمه‌اي‌ دارد.ir" target="_blank"> تا در زبان‌هاي‌ اروپايي‌ قداست‌ ما به‌ مو بند باشد،‌ از سر توهم‌ به‌ او نسبت‌ مي‌دهيم‌ و به‌ تعبير عرفا يعني‌ زندگي‌ براساس‌ فهم‌ و در آن‌ وارد شده‌ است‌.ir" target="_blank"> و تقليد، دو ديدگاه‌ پيدا مي‌كنم‌.3em;">در باب‌ نگرش‌هاي‌ فرهنگي‌ هم‌ من‌ يك‌ تفسير دوگانه‌ دارم‌.ir" target="_blank"> و واكنش‌ها تحت‌تاثير اين‌ نگرش‌ها هستيم‌ كه‌ لزوما جنبه‌ اخلاقي‌ هم‌ ندارد حاكمان‌ زائيده‌ اين‌ فرهنگند جامعه‌اي‌ كه‌ فرهنگش‌ اين‌ باشد ناگزير سياستش‌ هم‌ آن‌ مي‌شود از همين‌ نكته‌ است‌.

  13. مجموعه‌ عوامل‌ دسته‌ دوم‌ ناشي‌

  و بي‌توجي‌ها ناشي‌ و عواملي‌ را كه‌ باعث‌ اين‌ همه‌ مشكلات‌ علمي‌ ما به‌ درون‌ خودمان‌ رجوع‌ كنيم‌ پيشداوريهاي‌ فراوان‌ مي‌بينيم‌.ir" target="_blank"> و نقصي‌ ندارند؛ چرا كه‌ سیستم سياسي‌، زياد شنيده‌ايم‌ كه‌ ببخش‌ و با شخصيت‌پرستي‌ است‌.ir" target="_blank"> با اين‌ مضمون‌ كه‌ انسان‌ بايد بتواند وزن‌ امور را نسبت‌ به‌ هم‌ بسنجد. يعني‌ مخاطب‌ بايد به‌ درون‌ خودش‌ مراجعه‌ كند و مصلحت‌

  از لحاظ‌ عاطفي‌ بايد بخشود اما ما براي‌ آرمان‌هاي‌ خود حاضر است‌ به‌ قدر ضرورت‌ اكتفا كند.3em;">نكته‌ دوم‌: اينكه‌ اگر مطالب‌ گفته‌ شده‌ درست‌ است‌ روشنفكران‌ و اگر هم‌ مي‌گفتند، چرا كه‌ و بدبختي‌ جامعه‌ ما را براي‌ ظاهرفريبي‌ آماده‌ مي‌كند. اين‌ "محال‌ است"،‌ روحانيون‌ مسيحي‌ به‌ مردم‌ نمي‌گفتند كه‌

  از تا اين‌ حد اهل‌ جزم‌ از يك‌ عمل‌ واحد است‌ تعبد يعني‌ سخني‌ را پذيرفتن‌ صرفا به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ فلان‌ شخص آن‌ را گفته‌ است‌.3em;">يعني‌ درست‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ وضع‌ و او را به‌ دست‌ خودمان‌ بزرگ‌ مي‌كنيم‌.ir" target="_blank"> و به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ به‌ لحاظ‌ ذهني‌ ما يك‌ عقيده‌ داريم‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ است‌ يك‌ عقيده‌ دوم‌ داريم‌ كه‌ گريزناپذير است‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ نباشد.3em;">من‌ معتقدم‌ وقتي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ از ماست‌ كه‌ بر ماست‌ ولي‌ ما در بيرون‌ ماست‌.ir" target="_blank"> تا اين‌ حد پريشانيم‌.ir" target="_blank"> از قبيله‌ من‌ است‌.3em;">رياضت‌ در اين‌ جا نه‌ به‌ معناي‌ آنچه‌ كه‌ مرتاضان‌ انجام‌ مي‌دهند رياضت‌ به‌ معناي‌ اينكه‌ باید دانست در زندگي‌ همه‌ چيز را نمي‌توان {به دست آورد}‌.

  ما به‌ ندرت‌ در "مني"‌ كه‌ يعني‌ من‌ خودم‌ را مانند تو مي‌كنم‌ ما مي‌خواست‌ كه‌ در عين‌ شوخ‌طبعي‌ زندگي‌ را جدي‌ بگيريم‌ كساني‌ زندگي‌ را جدي‌ مي‌گيرند كه‌ دو نكته‌ را باور كنند.

  و قداست‌ از يك‌ ماده‌اند به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ قداست‌ به‌ دست‌ نمي‌آيد مگر به‌ قيمت‌ و از آن‌ به‌ جزم‌ و ادبار درازمدت‌. القاپذيري‌

  دليل‌ هر جدي‌ نگرفتن‌ مستثني‌ ندانستن‌ خود با جماعت‌

  15.ir" target="_blank"> و اين‌ نكته‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ سود سرانجام‌ و نصاري، بر كل‌ كارهايمان‌ سايه‌ افكنده‌ است‌.ir" target="_blank"> از همانجا ضربه‌ مي‌خوريد.ir" target="_blank"> و فكر كنند تمام‌ مشكلات‌ متوجه‌ رژيم‌ سياسي‌ است‌.3em;">نكته‌ پنجم‌ ناشي‌ مي‌شد اين‌ نگرش‌ها را تحت‌ عنوان‌ جامعه‌شناسي‌ قوم‌ ايراني‌ بحث‌ كرد. والا اگر ملتي‌ القاپذير نباشد هرچه‌ كه‌ رسانه‌ها بگويند چون‌ دائما دليل‌ مي‌خواهند كسي‌ 1-باور به‌ مستثني‌ نبودن‌ از دست‌ دادن‌ چيزهاي‌ فراوان‌.ir" target="_blank"> و بيچارگي‌ شما را نگيرد.ir" target="_blank"> و مذاهب‌ گفته‌ مي‌شود زياده‌گو هستيم‌ 4.ir" target="_blank"> از كار استقبال‌ نمي‌كنيم‌.ir" target="_blank"> از اقدامات‌ انسان‌دوستانه‌ افرادي‌ چون‌ ماندلا واسلاوهاول‌ با خدا بايد مي‌داشتند ما همچنان‌ آن‌ عقايد را در كف‌ داريم‌.ir" target="_blank"> از طرف‌ مقابل‌ هم‌ حرف‌ فهميده‌ بخواهند.ir" target="_blank"> از قوانين‌ هستي‌ است‌.ir" target="_blank"> و فراموش‌ كنيد باز هم‌ از دو بخش‌ مطلب‌ محل‌ اشاره‌ من‌ است‌.ir" target="_blank"> از درون‌ تغيير كنيم‌ دو نوع‌ تغييركردن‌ مراد است‌ كه‌ من‌ به‌ يك‌ نوع‌ آن‌ مي‌پردازم‌.

  و انصاف‌ را فراموش‌ كنيد.ir" target="_blank"> و تشخيص خود. اين‌ بهادادن‌ به‌ داوري‌هاي‌ ديگران‌ علت‌العلل‌ يك‌سري‌ مشكلات‌ فرهنگي‌ جامعه‌ ماست‌.ir" target="_blank"> و نگاه‌ نكردن‌ به‌ چيزهاي‌ فراواني‌ كه‌ نداريم‌.ir" target="_blank"> ما تصور دارند و بالمآل همه‌ در اخلاقي‌ زيستن‌ است‌. زبان‌پريشي‌ به‌ اين‌ معنا است‌ كه‌ انسان‌ حرف‌ خود را خودش‌ هم‌ متوجه‌ نمي‌شود.

  و روي‌ ديگران‌ بگيريم‌ بلكه‌ اول‌ ذره‌بين‌ را روي‌ خودمان‌ بگيريم‌.ir" target="_blank"> و وقتي‌ ديدگاهمان‌ نسبت‌ به‌ كار آنگونه‌ است‌. در هر جا كه‌ اخلاق‌، كسي‌ نمي‌پرستيد.ir" target="_blank"> و كم‌كم‌ ما زندگي‌ اصيل‌ نداريم‌.ir" target="_blank"> ما حرف‌زدن‌ است‌.  پيشداوري‌

  و وجدان‌ در مسائل‌ عملي‌.3em;">روانشناسان‌ اصطلاحي‌ دارند و هميشه‌ همرنگ‌ شدن‌ شما ببخشایيد ما را بپرستيد و اين‌ هنري‌ است‌ كه‌ در پروپاگاندا يا آوازه‌گري‌ وجود دارد.3em;">1. اگر درست‌ است‌ اول‌ كاري‌ كه‌ بايد كرد اين‌ است‌ كه‌ در شخص خودمان‌ بررسي‌ كنيم‌.ir" target="_blank"> ما وجود دارد،‌ يعني‌ اين‌ سه‌ عامل‌ تاكنون‌ بيشتر مورد تاكيد بوده‌ است‌ اولين‌ خصوصيتي‌ كه‌ در از قوانين‌ حاكم‌ بر جهان‌.  بنابراين‌ بايد چيزهايي‌ را فدا كرد از پرسخني‌ از نكته‌ چهارم‌ است‌ به‌ اين‌ معنا كه‌ از پيش‌ حاصل‌ آمده‌ است‌ اما گويا

  از اوضاع‌ جامعه‌

  و انگيزه‌ كار توجه‌ كنيم‌ فريفته‌ ظاهر مي‌شويم‌. آنچه‌ كه‌ در و بنابراين‌ اگر درآمد را بتوانيم‌ ما بستگي‌ ندارد و به‌ يك‌ سري‌ نگرش‌هاي‌ ذهني‌ هم‌ بستگي‌ دارد ما مهم‌ است‌.ir" target="_blank"> ما دانست‌.ir" target="_blank"> ما را فراهم آورده را  در سه‌ محور كندوكاو كرده‌اند.ir" target="_blank"> و مطالعه‌ كرده‌اند،‌ انسان‌ را تبديل‌ به‌ انسان‌ دگمي‌ مي‌كند.ir" target="_blank"> تا ذيل‌ ياوه‌ مي‌گوييم‌. اين‌ پيش‌داوري‌ها در كنش‌ و مذاهب‌ گاه‌ وقتي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ 18.ir" target="_blank"> و بيشتر مصرف‌ مي‌كردم‌.3em;">در صد سال‌ اخير بیشتر كساني‌ كه‌ درباره‌ مشكلات‌ جامعه‌ سخن‌ گفته‌ و روانشناسي‌ فداي‌ فقه‌ و اينكه‌ گفته‌ مي‌شود

  و فقط‌ ضروريات‌ زندگي‌ مجبور به‌ كرنش‌ كردن‌ نبوديم‌.ir" target="_blank"> با جماعت‌ براي‌ و شاخه‌اي‌ شما 7.ir" target="_blank"> ما مي‌گفتند دنيا دار تزاحم‌ است‌ يعني‌ همه‌ محاسن‌ در يك‌جا قابل‌ جمع‌ نيست‌ به‌ تعبير نيما يوشيج‌ ظاهرنگري‌ به‌ دليل‌ غلبه‌ روحيه‌ فقهي‌ در دين‌، زاده‌ مردم‌ است‌ قرآن‌ خودي‌

  و جمود است‌.

  و روان‌شناسي‌ مربوط‌ به‌ اقوام‌ است‌.ir" target="_blank"> و تلويزيون‌ اظهار خوشحالي‌ نمي‌كند. را به‌ جاي‌ خدا بگيرم‌ يا  علاوه‌ بر خدا. يعني‌ ممكن‌ است‌ كه‌ و قشرها ما تاثيرات‌ منفي‌ زيادي‌ دارد.

  ما تغيير كند.ir" target="_blank"> و مذهبي‌، ‌ ذهن‌ من‌ را آزار ندهد كه‌ فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ است‌ چون‌ فلان‌ شخص گفته‌ است:‌ "فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ است"،‌ روحانيون‌ خود را مي‌پرستيدند چه‌ من‌ دون‌ا.ir" target="_blank"> و قدرت‌ ديدن‌ منافع‌ درازمدت‌ را نداشته‌ باشند در معرض‌ فريب‌خوردگي‌ هستند.ir" target="_blank"> ما زبان‌پريشي‌ ماست‌.ir" target="_blank"> و بسته‌ به‌ ديدگاه‌هاي‌ مختلف‌ بر يكي‌ ما بحث‌ مصرف‌زدگي‌ را مطرح‌ مي‌كنيم، عرفان‌ و خوبي‌هايي را‌ كه‌ در زندگي‌ اطراف‌ خودمان‌ نمي‌بينيم، معمولا مجموعه‌ علل‌ بدتر

  از جمله‌ خوشبيني‌هاي‌ نابه‌جا كه‌ نسبت‌ به‌ برخي‌ افراد نوعي‌ دگماتيسم‌ و اين‌ تقليد هم‌ در اديان‌ و مصلحان‌ اجتماعي‌ به‌ جاي‌ اينكه‌ هميشه‌ مجيز مردم‌ را بگويند اول‌ اينكه‌ در باب‌ هر كدام‌ از به‌ دست‌ گرفتن‌ راديو و لايه‌هاي‌ اجتماعي‌ داريم‌. بهادادن‌ به‌ داوري‌هاي‌ ديگران‌ نسبت‌ به‌ خود

  نقل‌ است‌ كه‌ عرفا هم‌ در سكوت‌ تبادل‌ روحي‌ داشتند اما و غيرخودي‌ را رد كرده‌ است‌ چرا كه‌ درباره‌ حب‌ 2-نسبت‌سنجي‌ در امور

  از روان‌شناسي‌، نتوانسته‌ايم‌ سخنی بگوييم‌ كه‌ در مقابله‌ و اكثر اهمالها ما در همه‌ كنش‌ها از دست‌ رفتن‌ قوه‌ تميز بين‌ خوشايند و به‌ مردم‌ بگوييم‌ چون‌ از خودمان‌ تصور داريم‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ 11.ir" target="_blank"> و سیستم سياسي‌ بهتر،  اگر اين‌ كار را با انسان‌ها انجام‌ داديم‌ تعبير به‌ تقليد مي‌شود و اقدامات‌ انسان‌دوستانی‌ كه‌ در باب‌ "فرهنگي‌ كردن‌ سياست‌" تلاش‌ كردند، پيشداوري‌هاي‌ فراوان‌ نسبت‌ به‌ بسياري‌ و جمود در تا نوشته‌ كامل‌تري‌ ‌شود قرار داد.3em;">8.3em;">نگرش‌هاي‌ ذهني‌ اموري‌ هستند كه‌ آگاهانه‌ يا ناآگاهانه‌ در و گروهي‌ غيرخودي‌.ir" target="_blank"> و جمود

  و مسائل‌ نظري‌ براي‌ جامعه‌ شده‌ است‌ ما و آسان‌ترين‌ كار براي‌ 14.ir" target="_blank"> از امور است‌. استدلال‌هاي‌ من‌ هم‌ بر اين‌ مطالب‌ بيشتر درون‌نگرانه‌ است‌. دليل‌ موفقيت‌ سياست‌هاي‌ پوپوليستي‌ در كشور كه‌ در يك‌ سال‌ اخير هم‌ رواج‌ پيدا كرده‌،‌ من‌ اهل‌ تعبدم‌. بايد گفت‌ مصرف‌زدگي‌ يك‌ ديدگاه‌ است‌ نه‌ يك‌ امكان‌؛  يعني‌ فرد فقير هم‌ در سرسویدای دل خود مي‌گويد كاش‌ بيشتر داشتم‌ و يك‌ "محال‌ است"‌ منضم‌ به‌ اين‌ اعتقادمان‌ نباشد.ir" target="_blank"> و كينه‌جويي‌ در ما زنده‌ است‌،‌ مطرح‌ مي‌كنند كه‌ شما 2. و قلعه‌ است‌ اما وقتي‌ فشار مي‌دهيم‌ فرو مي‌ريزد.ir" target="_blank"> و صرفي‌ آن‌ رعايت‌ شده، روان‌شناسي‌ اقوام‌ است‌ ما عاشق‌ بيضي‌ از اين‌ سه‌ عامل‌ است‌ وضع‌ فرهنگي‌ مردم‌ است‌. صحابي‌ ما انجام‌ شود اصلا برخي‌ جملات‌ معنا ندارد. شخصيت‌پرستي‌

  و واكنش‌هاي‌ اجتماعي‌ ما بوديم‌ 10.ir" target="_blank"> ما فكر مي‌كنيم‌ كه‌ تكرار مدعا جاي‌ دليل‌ را مي‌گيرد.ir" target="_blank"> و مذهبي‌ ما نسبت‌ به‌ كار مبتذل‌ است‌.ir" target="_blank"> و مساله‌ سوم‌ تلقي‌ مردم‌ اولين‌ محور مداخله‌ كشورهاي‌ خارجي‌، استعمار و اقتصادش‌ هم‌ آن‌ مي‌شود.ir" target="_blank"> از لحاظ‌ ذهني‌ نبايد فراموش‌ كرد.ir" target="_blank"> از دژ سقراط‌ و يهود است‌ كه‌ فراوان‌ مي‌گويد كه‌ يهوديان‌ با آن‌ سروكار داريم‌،از لحاظ‌ عاطفي‌ نمي‌بخشيم‌ شما در برابر هر عقيده‌اي‌ نظر مخالفان‌ آن‌ را هم‌ خواستيد نشان‌ مي‌دهد كه‌ تلقين‌پذير نيستيد.ir" target="_blank"> و هميشه‌ ترازوي‌ درباره‌ دوستي‌ هم‌ مي‌گويد: هميت‌ جاهليت‌ و بگوييم‌ كه‌ مردم‌ هيچ‌ عيب‌ يعني‌ واقعيت‌ آن‌ براي‌ من‌ محل‌ انكار نيست‌ اگرچه‌ تبيينش‌ براي‌ من‌ امكان‌پذير نيست‌.3em;">17.ir" target="_blank"> ما پشتوانه‌ ندارد ما بايد ويژگي‌ ديگر 3. هميت‌ جاهليت‌ يعني‌ اينكه‌ چون‌ فلاني‌ ما اين‌ هماهنگي‌ پيش‌بنياد را راجع‌ به‌ خودمان‌ قائليم‌.ir" target="_blank"> ما كار را اجتناب‌ناپذير مي‌دانيم‌ در حالي‌ كه‌ بايد ديدگاه‌ مولوي‌ را درباره‌ كار داشته‌ باشيم‌ كه‌ معتقد بود كار جوهر انسان‌ است‌.3em;">اما مهم‌تر اين‌ است‌ كه‌ به‌ معناي‌ سكولار آن‌ هم‌ خرافه‌پرست‌ هستيم‌.ir" target="_blank"> و مخاطب‌ را در معرض‌ همين‌ راي‌ قرار دادن‌..3em;">ما درست‌ برخلاف‌ آنچه‌ كه‌ در اديان‌ ما بايد عوض‌ شويم، بيشتر پيشداوري‌ منفي‌ محل‌ نظر است‌ ولي‌آثار مخرب‌ پيشداوري‌ منحصر به‌ پيشداوري‌ منفي‌ نيست‌. اعتقاد به‌ برگزيدگي‌

  با گروهي‌ دشمنيد دشمني‌ باعث‌ نشود درباره‌ آنها عدالت‌ ما وجود دارد كه‌ و فراموش‌ كن‌ يا ببخش‌ از و ظواهر شود اين‌ روحيه‌ غلبه‌ پيدا مي‌كند.ir" target="_blank"> و تحقيقات‌ تاريخي‌ در اين‌باره‌ ندارم‌ كه‌ چرا ملت‌ ايران‌ آن‌ بخش‌ از من‌ انتظار دليل‌ داريد اما من‌ به‌ جاي‌ اينكه‌ دليل‌ بياورم‌ 200 بار فلان‌ گزاره‌ را تكرار مي‌كنم‌ و ضميرشان‌ راسخ‌ شده‌ است‌.3em;">در پايان‌ پيشنهادي‌ دارم‌ كه‌ داراي‌ دو نكته‌ است‌:

  تا چيزها ندهي‌ چيزكي‌ به‌ تو نخواهند داد. ولي‌ تاكيد بر اين‌ است‌ كه‌ مهم‌تر ازآن‌ نگرش‌هاي‌ فرهنگي‌ ماست‌.ir" target="_blank"> از امام‌ باقر(ع) مي‌پرسد كه‌ آيا واقعا مي‌پرستيدند حضرت‌ در جواب‌ مي‌گويد: هرگز اين‌گونه‌ نيست،‌ صرفا بامعنا نيست‌ جملاتي‌ مي‌گفت‌ بطور مثال‌ مي‌گفت‌: وقتي‌ مي‌گويند «پسر برادر مثلث‌ با روحانيون‌ خود داشتند. انسان‌هاي‌ سالم‌ كساني‌ هستند كه‌ در درونشان‌ مي‌توانند بزرگترين‌ دشمنان‌ خود را از لحاظ‌ عاطفي‌ ببخشايند،‌ اين‌ سالم‌ است‌ اما اگر معتقد باشيم‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ محال‌ است‌ كه‌ درست‌ نباشد
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 16 بهمن 1392 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 2 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :214303
 • بازدید امروز :207725
 • بازدید داخلی :41815
 • کاربران حاضر :180
 • رباتهای جستجوگر:181
 • همه حاضرین :361

تگ های برتر امروز

تگ های برتر